כך תדעו אם אתם משקיעים כשירים

החל מהשקעות נדל"ן מניב בחו"ל ועד להשקעות בחברות היי-טק צעירות ומבטיחות, מגוון הזדמנויות ההשקעה הפתוחות בפני משקיעים כשירים

האם רק אדם יכול להיחשב משקיע כשיר?

לא. למרות שמו, המושג – 'משקיע כשיר' אינו מתייחס רק לאדם פרטי, אלא תקף גם לתאגיד הנמצא בבעלות מלאה של יחיד, או גוף מוסדי המנהל מאזן פיננסי בשווי גבוה – בין אם מדובר בניהול נכסים ומקורות ההון בבעלותו, או לחילופין כתוצאה מפעילותו העסקית במהלך השנה.

מהם התנאים של רשות ניירות ערך להגדרת "משקיע כשיר"?

בעבר נדרש המשקיע לצבור ניסיון ומומחיות בשוק ההון כחלק מהתנאים אלא שבסוף חודש מרץ 2016 נכנס לתוקף תיקון לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-0621 ("חוק ניירות ערך"), המשנה את ההגדרה של "משקיע כשיר". נכון להיום, הרשות לניירות ערך קובעת 3 קריטריונים נפרדים לסיווג משקיעים כשירים, וכדי להיות מוכרים כ- משקיע כשיר, תתבקשו לעמוד בקריטריון אחד לפחות מתוך הקריטריונים הבאים:

1. הון עצמי – בעלות על נכסים נזילים שערכם כ- 8.1 מיליון ש"ח לפחות: מזומנים, פיקדונות, ונכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הייעוץ וני"ע הנסחרים בבורסה.

2. היקף הכנסה שנתי – סכום ההכנסה שלכם בשנתיים האחרונות (כל אחת בנפרד) נדרש לעלות על סך
של -1.2 מיליון ש"ח לשנה, או – גובה ההכנסות של התא המשפחתי עלה על כ-1.8 מיליון ש"ח.

3. שילוב של הון עצמי והכנסה שנתית – השווי הכולל של הנכסים הנזילים אשר בבעלותכם צריך לעלות על כ- 5 מיליון ש"ח, וכן גובה ההכנסות שלכם בשנתיים שחלפו עולה על כ-607,000 ש"ח לשנה, או שההכנסה של התא המשפחתי כולו עולה על כ-910,000 ש"ח לשנה בשנתיים האחרונות. הסכומים מעודכנים בכל 3 שנים במקביל לשינויים במדד המחירים לצרכן.

מה נכלל תחת ההגדרה של נכסים נזילים?

ע"פ הגדרת הרשות, נכסים נזילים הם כל אחד מאלה: מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך הנסחרים בבורסה. נכסים פיננסיים – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד 1994, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וקרנות השתלמות.

מהי הצהרת משקיע כשיר?

כחלק בלתי נפרד מתהליך האישור שלכם כמשקיעים כשירים, תתבקשו על ידי כל גופי ההשקעות, ללא יוצאים מן הכלל – למלא הצהרת משקיע כשיר, הכוללת 3 שלבים ונועדה לאמת את היותכם כאלה.

בשלב הראשון – יהיה עליכם לאשר בחתימתכם כי הנכם נמנים על ההגדרה של משקיע כשיר ולבחור לפחות באחד התנאים המתקיימים לגביכם להגדרה שלכם כמשקיע כשיר.

בשלב השני – תתבקשו לתת הסכמה בכתב לכך שהיחס אליכם יהיה כאל משקיעים כשירים וכי אתם מודעים למשמעויות ולהשלכות של מעמד זה. את ההסכמה בכתב תידרשו לחדש מדי שנה. מדוע? מפני שהחוק הישראלי לא מעניק למשקיעים כשירים את אותה הגנה שעומדות לצידם של כלל המשקיעים. לכן, חשוב שתהיו מודעים למשמעויות הנלוות (סיכונים, סכומי השקעה גבוהים וכו') וכי אתם מסכימים לכך לצורך קבלת הצעות השקעה.

בשלב השלישי – תתבקשו לצרף אסמכתא של גורם מוסמך (עורך דין, רואה חשבון, בנקאי, מנהל השקעות) המאשר כי נכון למועד הגשת ההצהרה מתקיים אצלכם אחד או יותר מתנאי הסף שנקבעו להגדרת משקיעים כשירים.

 

מדוע בכלל קיימת הפרדה בין סוגי המשקיעים?

הרשות לניירות ערך מנסה באופן שוטף להגן עלינו, ציבור המשקיעים, וקובעת מעת לעת תקנות שנועדו לשמור על האינטרס שלנו, לצד הניסיון לקבוע גבולות ברורים לגבי מידת הסיכון הכרוכה בכל השקעה. מתוך ראייה זו וההנחה כי לרשות המשקיע הממוצע עומדים אמצעים מוגבלים להתמודד עם הפסדים גדולים, הרשות מציבה מחסומים לעסקאות אשר דורשות השקעה כספית גבוהה.

לעומת זאת, משקיע כשיר אינו נדרש לשמירה הדוקה של הרגולטור ונוכח יכולותיו הכלכליות יש ברשותו מרחב תמרון רחב יותר באשר לבחירת אופי וסוג ההשקעות, גם כאלה הנחשבות ספקולטיביות. מלבד זאת, ההנחה של הרשות היא כי כל משקיע כשיר מחזיק במומחיות וידע שצבר במשך שנים של פעילות בשוק ההון ולכן מסוגל להתמודד עם הסיכונים ובחינת ההשקעה בכוחות עצמו.

מהם היתרונות בהגדרת משקיע כשיר?

משקיעים כשירים נהנים ממגוון הזדמנויות השקעה שאינן פותחות בפני ציבור המשקיעים הכללי.
למשל, כמשקיע כשירים תוכלו להיחשף להשקעות אטרקטיביות שמובילים גופים מוסדיים. בנוסף, תוכלו לבצע השקעות 'עמוקות' בשלבים מוקדמים של עסקאות, לרכוש בהנחה מניות המוצעות במכירה מוקדמת, להשקיע בנכסים שאינם נסחרים בבורסות, בנכסים ללא תשקיף ונכסים אלטרנטיבים אחרים.ולא פחות חשוב, משקיעים כשירים רשאים להיחשף למידע פיננסי מלא על ההשקעה, כדוגמת תשואות עבר וצפי לתשואות עתידיות.

האם ישנה דרך בה משקיע רגיל יכול להשתתף בהשקעה הפתוחה רק למשקיעים כשירים?
למען האמת, כן. גם אם אינכם עונים על ההגדרות של משקיע כשיר, אבל מעוניינים להצטרף להשקעה הפתוחה רק למשקיעים כשירים,ייתכן ותוכלו לעשות זאת.

חוק ניירות ערך מאפשר לחברות לפתוח השקעות ללא תשקיף, המיועדות למשקיעים כשירים, גם ל- 35 משקיעים רגילים בשנה. במידה והצלחתם להצטרף להשקעה כזו, אנחנו מאוד ממליצים להתייעץ עם מומחה השקעות, להבין עלויות, סיכונים ותחזית לרווחים, ולהיות ערים לכלל ההיבטים של ההשקעה, לפני שאתם מקבלים החלטה.

מהו תשקיף?

תשקיף הוא מסמך אותו מפרסמת חברה המעוניינת להציע לציבור לרכוש את מניותיה, ובו למעשה היא מפרטת את כל הנתונים העסקיים, המסחריים והמשפטיים אודות השקעה מסוימת לרבות הסיכונים ופוטנציאל הרווח. על סמך פרטים אלה משקיעים יכולים לגבש לעצמם תחזית מסוימת לביצועי החברה בעתיד הנראה לעין, ולקבל החלטה מושכלת בנוגע לשאלה האם כדאי לקנות מהחברה מניות, אגרות חוב, או ניירות ערך מכל סוג שהוא.

מהם 'ניצעים'?

כאמור, על פי החוק, כל אדם או תאגיד המבקש להציע לציבור הרחב הזדמנות השקעה, מחויב בפרסום תשקיף – אלא אם מספר האנשים להם מוצעת ההשקעה אינו עולה על 35 אנשים לכל היותר. משקיעים כשירים אינם נספרים במניין 35 הניצעים, מה שמאפשר ליוזמי ההשקעה להציע אותה למספר בלתי מוגבל של משקיעים כשירים וליותר מ-35 ניצעים.

מהי ההגדרה של לקוחות כשירים בחוק האמריקאי?

החוק האמריקאי מכיר באדם כמשקיע כשיר (Accredited Investor) באחת משתי האופציות הבאות:
הכנסתו השנתית עומדת על 200 אלף דולר לכל הפחות, בשנתיים שחלפו, או הכנסה שנתית משותפת לבית אב בהיקף של 300 אלף דולר. סך נכסיו נטו (ללא בית המגורים) מסתכם במיליון דולר לכל הפחות.

לסיכום: משקיעים כשירים נהנים ממעמד ייחודי בשוק ההון. המעמד הזה מתרגם את עצמו למגוון הזדמנויות אטרקטיביות ואפיקי השקעה, שהציבור הרחב אינו זוכה להיחשף אליהן.

במידה שאתם בעלי הון בהיקף הדרוש על מנת להיות מסווגים כמשקיעים כשירים, אבל אין לכם את המומחיות, או את הזמן הנדרש לאיתור השקעות אלטרנטיביות מבטיחות וניהול שלהן, אתם עדיין יכולים ליהנות מהיתרונות השמורים למשקיעים כשירים.

במסגרת ערוץ הכשירים של אינווסטור 360 אנחנו חושפים השקעות ייחודיות ובלעדיות הפתוחות אך ורק לכשירים – לחצו להצטרפות וקבלת גישה לתכנים בלעדיים עוד היום >>